Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toiminnan tarkoitus

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta ja maaseudun kehittämistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää esitelmiä, konferensseja, seminaareja ja juhlia sekä tarkoitukseensa liittyen koulutus- ja tiedotustoimintaa
  • suunnittelee ja tekee maaseutututkimusta, tekee maaseutupolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen liittyviä aloitteita
  • julkaisee Maaseudun uusi aika -lehteä sekä harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää muuta julkaisutoimintaa
  • osallistuu maaseudun kehittämistä ja maaseutupolitiikkaa koskevaan yhteistyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun
  • on yhteydessä ulkomaisiin maaseutututkijoihin ja maaseudun kehittäjiin
  • on yhteistoiminnassa sekä tieteellisten että maaseudun kehittämiseen liittyvien muiden yhdistysten kanssa

Yhdistys toimii aktiivisena välittäjäorganisaationa maaseutututkijoiden ja maaseudun kehittäjien välillä niin henkilökohtaisella kuin organisaatioiden tasolla.

 

Toiminnot ja tavoitteet vuodelle 2018

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Ilomantsin maaseutututkijatapaamisen yhteydessä 20.8.1999. Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous pidettiin Mikkelissä 21.10.1999 ja 10-vuotisjuhlia vietettiin Tampereella 12.11.2009. Vuosi 2018 on yhdistyksen 19. toimintavuosi. Yhdistyksellä on ollut tapana valita toimintavuoden teema. Viime vuosien teemoja ovat olleet Maaseudun sopeutuminen (2010), Asuminen ja arki maaseudulla (2011), Vaihtoehtojen maaseutu (2012), Maaseutututkimuksen tila (2013), Tuntematon maaseutu (2014), Maaseutu markkinoilla (2015), Oppiva maaseutu (2016) ja Maaseutu lähellä (2017).

Vuoden 2018 teema on maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus.

 

1 Maaseudun Uusi Aika -lehti

Monitieteinen maaseutututkimuksen ja maaseutupolitiikan aikakauslehti Maaseudun uusi aika on ilmestynyt vuodesta 1993. Sen asema maaseutututkimuksen kentässä on muodostunut tärkeäksi. Monipuolisuutensa ansiosta se palvelee tutkijoita, politiikan tekijöitä, kehittäjiä ja opiskelijoita sekä muita maaseutuun liittyvistä ilmiöistä ja kysymyksistä kiinnostuneita. Lehden lukijakunnan heterogeenisuus on sekä voimavara että haaste. On erityisen tärkeää pyrkiä palvelemaan koko lukijakuntaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti siten, että jokaisessa numerossa on sekä akateemisesti korkeatasoisia artikkeleita että maaseudun kehittämisen näkökulmasta tuoreita ja kiinnostavia keskustelunavauksia.

Maaseudun uusi aika -lehden päätoimittajaksi 2015–2017 valittiin YTT Aapo Jumppanen, mutta vuonna 2015 hänen sijaisenaan on toiminut FT Sulevi Riukulehto. Kaudelle 2018–2020 on haussa uusi päätoimittaja, mutta Aapo Jumppanen toimittaa vuoden ensimmäisen lehden. Päätoimittaja vastaa lehden toiminnasta ja tekee esityksen toimitussihteeristä. Päätoimittaja kutsuu koolle lehden toimituskunnan, joka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lehden toimitussihteerinä toimii Tekstihuoltamo / Petja Kauppi.

 

Lehden tavoitteet vuodelle 2018

Lehti huomioi edelleen laajan ja monipuolisen lukijakunnan ja haluaa säilyttää asemansa maaseutuosaajien yhteisenä lehtenä.  Lehden nettisivuilta löytyvät nyt lehden toiminta-ajatus, julkaisuperiaatteet sekä yksityiskohtaiset kirjoitusohjeet. Lisäksi sivustolle on lisätty aikaisempien vuosikertoja sähköisessä muodossa.

Maaseudun Uusi Aika -verkkolehden ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuussa 2015. Lehti julkaistaan verkossa reaaliaikaisesti open access eli vapaan saatavuuden periaatteella. Lehti on julkaistu vuodesta 2015 lähtien sekä painettuna että verkkolehtenä. Verkkolehden kehittämistä jatketaan jatkuvasti. Painettua lehteä julkaistaan niin kauan kuin se on taloudellisesti mahdollista.

Lehdestä julkaistaan vuonna 2018 kaksi suomenkielistä numeroa ja yksi englanninkielinen numero.

Vuonna 2018 lehdelle haetaan rahoitusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta (TSV) ja Keskitien tukisäätiöltä.

 

2 Maaseutututkijatapaaminen

Järjestyksessään 26. suomenkielinen maaseutututkijatapaaminen pidetään 30.–31.8.2018 Mikkelissä yhteistyössä Ruralia-instituutin kanssa. Tapaamisen ohjelma muodostuu perinteiseen tapaan kutsuesitelmistä ja työryhmätyöskentelystä. Koko tapaamisen teema toimii työryhmien läpileikkaavana teemana.

Maaseutututkijatapaaminen on ainoa suomalainen maaseutututkimukseen keskittyvä tapahtuma.  Sillä on oma paikkansa suomalaisille maaseutuasiantuntijoille suunnatulla tapahtumakentällä. Vuoden 2018 maaseutututkijatapaamisessa pyritään säilyttämään osallistujajoukon laajuus markkinoimalla tapaamista aktiivisesti eri tahoille ja etenkin tapaamispaikan lähimaakuntiin. Tapaamisen osallistujatavoite on 100 henkilöä.

 

3 Seminaarit ja muut tapahtumat

Yhdistys on järjestänyt 2000-luvulla satunnaisesti MUA-foorumi -nimisiä yksipäiväisiä kehittämispainotteisia seminaareja jostakin ajankohtaisesta maaseutuaiheesta.

Jatketaan hyväksi havaittua käytäntöä järjestämällä vuoden 2018 sääntömääräisten kokousten yhteydessä seminaareja mahdollisuuksien mukaan. Tehdään yhdistyksen toimintaa samalla tutuksi eri alueilla. Tarvittaessa voidaan järjestää yksi yksipäiväinen MUA-foorumi jostakin ajankohtaisesta aiheesta.

 

4 MUA verkossa – mua.fi

Maaseudun uusi aika -lehden toimitussihteeri hoitaa lehden verkkosivuja niiltä osin, kuin ne liittyvät puhtaasti lehteen. Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan verkkosivuista ja niiden ajantasaisuudesta huolehtivat henkilöt. Yhdistyksen toiminnasta tiedottamisen kannalta tämä on tärkeää.

Yhdistyksen verkkosivut ovat siirtyneet vuoden 2017 aikana verkkolehden käyttämälle WordPress-alustalle. Kustannukset verkkosivujen ylläpitämiseksi vähentyvät huomattavasti.

Perustetaan sähköpostilista, jonka kautta pystytään lähettämään uutiskirjeitä tarvittaessa. Selvitetään mobiiliapplikaation mahdollisuuksia esim. maaseutututkijatapaamisessa ja selvitetään myös käyttöönotosta syntyviä kustannuksia.

Yhdistyksen aktiivista mukana oloa Facebookissa jatketaan.

 

5 Gradupalkinto

Maaseudun uusi aika -yhdistys palkitsi vuosina 2005–2011 ansiokkaan maaseutuaiheisen pro gradu -tutkielman. Tutkielmien arvioinnissa kiinnitettiin huomiota opiskelijan tutkimustaitoihin sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen tutkimusta koskevissa ratkaisuissa. Lisäksi arvioitiin aiheen merkittävyyttä maaseutututkimuksen ja/tai maaseudun kehittämisen kannalta. Tekijän tuli myös osoittaa tuntevansa ajankohtaisia maaseutuun liittyviä keskusteluja.

Kilpailuun tarjottavien pro gradu -töiden määrä jäi 2010-luvulla vähäiseksi ja ehdokkaina olleiden tutkielmien yhteys maaseutuun löyhäksi. Vuonna 2012 ei palkittu esitetyistä tutkielmista ainoatakaan ja vuonna 2013 jätettiin koko kilpailu järjestämättä. Suomessa tehdään huomattavan paljon maaseutuaiheisia pro gradu -töitä, mutta yleensä ne keskittyvät vain omaan tutkimuskysymykseensä vailla yhteyttä maaseutututkimukseen tai -politiikkaan.

Vuodesta 2014 gradupalkinto on jaettu jälleen, ja vuonna 2017 kilpailuun tuli 5 osallistujaa. Käytäntöä aiotaan jatkaa myös vuonna 2018.

 

6 Yhdistyksen organisaation kehittäminen

Hallituksen kokoonpano vuodelle 2018 on puheenjohtaja, viisi varsinaista ja viisi henkilökohtaista varajäsentä.

Tavoitteet

Parannetaan yhdistyksen näkyvyyttä julkisuudessa markkinoimalla ja kehittämällä verkkolehteä ja tiedottamalla yhdistyksen toiminnasta aktiivisesti verkkolehdessä, uutis- ja jäsenkirjeellä sekä sosiaalisessa mediassa.

Jäsenistön ja hallituksen yhteydenpito

Yhdistys on pitänyt yhteyttä jäseniinsä sähköisen jäsenkirjeen kautta. Kirjeessä käydään läpi toteutuneita tapahtumia ja tiedotetaan tulevista. Kirje on saanut jäseniltä myönteistä palautetta ja tätä hyväksi havaittua formaattia jatketaan. Jäsenkirje lähetetään jäsenille tarpeen mukaan.

Share This