Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toiminnan tarkoitus

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta ja maaseudun kehittämistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää esitelmiä, konferensseja, seminaareja ja juhlia sekä tarkoitukseensa liittyen koulutus- ja tiedotustoimintaa
  • suunnittelee ja tekee maaseutututkimusta, tekee maaseutupolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen liittyviä aloitteita
  • julkaisee Maaseudun uusi aika -lehteä sekä harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää muuta julkaisutoimintaa
  • osallistuu maaseudun kehittämistä ja maaseutupolitiikkaa koskevaan yhteistyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun
  • on yhteydessä ulkomaisiin maaseutututkijoihin ja maaseudun kehittäjiin
  • on yhteistoiminnassa sekä tieteellisten että maaseudun kehittämiseen liittyvien muiden yhdistysten kanssa

Yhdistys toimii aktiivisena välittäjäorganisaationa maaseutututkijoiden ja maaseudun kehittäjien välillä niin henkilökohtaisella kuin organisaatioiden tasolla.

Toiminnot ja tavoitteet vuodelle 2014

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Ilomantsin maaseutututkijatapaamisen yhteydessä 20.8.1999. Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous pidettiin Mikkelissä 21.10.1999 ja 10-vuotisjuhlia vietettiin Tampereella 12.11.2009. Vuosi 2014 on yhdistyksen 15. toimintavuosi. Yhdistyksellä on ollut tapana valita toimintavuoden teema. Viime vuosien teemoja ovat olleet Maaseutuasiantuntijoiden yhteisöllisyys (2009), Maaseudun sopeutuminen (2010), Asuminen ja arki maaseudulla (2011), Vaihtoehtojen maaseutu (2012) ja Maaseutututkimuksen tila (2013).

Vuoden 2014 teema on: Tuntematon maaseutu

1 Maaseudun uusi aika -lehti

Monitieteinen maaseutututkimuksen ja maaseutupolitiikan aikakauslehti Maaseudun uusi aika on ilmestynyt vuodesta 1993. Sen asema maaseutututkimuksen kentässä on muodostunut tärkeäksi. Monipuolisuutensa ansiosta se palvelee tutkijoita, politiikan tekijöitä, kehittäjiä ja opiskelijoita sekä muita maaseutuun liittyvistä ilmiöistä ja kysymyksistä kiinnostuneita. Lehden lukijakunnan heterogeenisuus on sekä voimavara että haaste. On erityisen tärkeää pyrkiä palvelemaan koko lukijakuntaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti siten, että jokaisessa numerossa on sekä akateemisesti korkeatasoisia artikkeleita että maaseudun kehittämisen näkökulmasta tuoreita ja kiinnostavia keskustelunavauksia.

Maaseudun uusi aika – lehden päätoimittajana kaudella 2012–2014 toimii tutkija, YTT Mia Vepsäläinen. Päätoimittaja vastaa lehden toiminnasta ja tekee esityksen toimitussihteeristä. Päätoimittaja kutsuu koolle lehden toimituskunnan, joka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lehden tavoitteet vuodelle 2014

Lehti huomioi edelleen laajan ja monipuolisen lukijakunnan ja haluaa säilyttää asemansa maaseutuosaajien yhteisenä lehtenä. Lehden nettisivuilta löytyvät nyt lehden toiminta- ajatus, julkaisuperiaatteet sekä yksityiskohtaiset kirjoitusohjeet. Lisäksi sivustolle on lisätty aikaisempien vuosikertoja sähköisessä muodossa.

Lehdestä julkaistaan vuonna 2014 kolme suomenkielistä numeroa, joista numero 2 on vapaa-ajan asumisen teemanumero. Sen päätoimittajina toimivat Kati Pitkänen ja Seija Tuulentie.

Lehden siirtymisestä sähköiseen julkaisumuotoon on keskusteltu vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on tehdä päätös lehden tulevasta ilmestymistavasta yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa lehden tulevaisuutta luodanneen kyselyn tulosten ja jäsenistön kanssa käydyn keskustelun pohjalta.

2 Maaseutututkijatapaaminen

Järjestyksessään 22. suomenkielinen maaseutututkijatapaaminen järjestetään vuonna 2014 Pieksämäellä yhteistyössä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin kanssa. Yhdistyksen hallitus päättää tapaamisen teemasta.

Tapaamisen ohjelma muodostuu perinteiseen tapaan kutsuesitelmästä ja työryhmätyöskentelystä. Koko tapaamisen teema toimii työryhmien läpileikkaavana teemana.

Maaseutututkijatapaaminen on ainoa suomalainen maaseutututkimukseen keskittyvä tapahtuma. Sillä on oma paikkansa suomalaisille maaseutuasiantuntijoille suunnatulla tapahtumakentällä. Vuoden 2014 maaseutututkijatapaamisessa pyritään säilyttämään osallistujajoukon laajuus markkinoimalla tapaamista aktiivisesti eri tahoille ja etenkin tapaamispaikan lähimaakuntiin. Tapaamisen osallistujatavoite on 100 henkilöä.

3 Seminaarit ja muut tapahtumat

Yhdistys on järjestänyt 2000-luvulla satunnaisesti MUA-foorumi -nimisiä yksipäiväisiä kehittämispainotteisia seminaareja jostakin ajankohtaisesta maaseutuaiheesta. Kahden vuoden tauon jälkeen järjestettiin vuoden 2012 syyskokouksen yhteydessä tutkimuspainotteinen seminaari ajankohtaisesta aiheesta. Vuoden 2013 kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestettiin samalla periaatteella tutkimuspainotteiset seminaarit kuitenkin siten, että lähtökohtana oli alueen maaseutututkimuksen esitteleminen (Jyväskylä sekä Seinäjoki ja Vaasa).

Jatketaan hyväksi havaittua käytäntöä järjestämällä vuoden 2014 sääntömääräisen syyskokouksen yhteydessä seminaari, jossa seudun toimijat esittelevät omia maaseutuaiheitaan. Tehdään yhdistyksen toimintaa samalla tutuksi eri alueilla. Tarvittaessa voidaan järjestää yksi yksipäiväinen MUA-foorumi jostakin ajankohtaisesta aiheesta.

4 MUA verkossa – mua.fi

Lehden sisältöä on laitettu verkkoon ja tätä työtä jatketaan. Maaseudun uusi aika -lehden toimitussihteeri hoitaa lehden verkkosivuja niiltä osin, kuin ne liittyvät puhtaasti lehteen. Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan verkkosivuista ja niiden ajantasaisuudesta huolehtivat henkilöt. Yhdistyksen toiminnasta tiedottamisen kannalta tämä on tärkeää.

Yhdistyksen mukanaoloa Facebookissa jatketaan ja yhdistyksen hallitukselle annetaan oikeudet päivittää sivustoa. Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan Facebook – vastaavan.

5 Gradupalkinto

Maaseudun uusi aika -yhdistys palkitsi vuosina 2005–2011 ansiokkaan maaseutuaiheisen pro gradu -tutkielman. Tutkielmien arvioinnissa kiinnitettiin huomiota opiskelijan tutkimustaitoihin sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen tutkimusta koskevissa ratkaisuissa. Lisäksi arvioitiin aiheen merkittävyyttä maaseutututkimuksen ja/tai maaseudun kehittämisen kannalta. Tekijän tuli myös osoittaa tuntevansa ajankohtaisia maaseutuun liittyviä keskusteluja.

Kilpailuun tarjottavien pro gradu -töiden määrä jäi 2010-luvulla vähäiseksi ja ehdokkaina olleiden tutkielmien yhteys maaseutuun löyhäksi. Vuonna 2012 ei palkittu esitetyistä tutkielmista ainoatakaan ja vuonna 2013 jätettiin koko kilpailu järjestämättä. Suomessa

tehdään huomattavan paljon maaseutuaiheisia pro gradu -töitä, mutta yleensä ne keskittyvät vain omaan tutkimuskysymykseensä vailla yhteyttä maaseutututkimukseen tai -politiikkaan.

Vuonna 2014 päätetään gradupalkinnon tulevaisuudesta. Jos kilpailua päätetään jatkaa, uudistetaan tutkielmien arvioinnin kriteerit ja kilpailun säännöt.

6 Yhdistyksen organisaation kehittäminen

Hallituksen kokoonpano vuodelle 2014 on puheenjohtaja, viisi varsinaista ja viisi henkilökohtaista varajäsentä.

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen esityksestä on luottamustehtäviin valittu seuraavat henkilöt (tilanne vuoden 2014 alussa):

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR: tutkijoiden edustajana tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista Mikkelistä, varalla aluekehitysasiantuntija/tutkija Jouni Ponnikas Kainuun liitosta/Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalveluista.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) hankeryhmä: tutkijatohtori Merja Lähdesmäki Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista Seinäjoelta.

Tavoitteet

Parannetaan yhdistyksen näkyvyyttä julkisuudessa eri tavoin (kirjoitukset, markkinointituotteet).

Selvitetään jäsenetujen lisäämisen mahdollisuutta ja otetaan sopivat jäsenedut käyttöön.

Jäsenistön ja hallituksen yhteydenpito

Yhdistys on pitänyt yhteyttä jäseniinsä sähköisen jäsenkirjeen kautta. Kirjeessä käydään läpi toteutuneita tapahtumia ja tiedotetaan tulevista. Kirje on saanut jäseniltä myönteistä palautetta ja tätä hyväksi havaittua formaattia jatketaan. Jäsenkirje lähetetään jäsenille tarpeen mukaan.

Share This