Hallitus on kokoustanut sitten edellisen jäsenkirjeen kolme kertaa. Hallituksen vuoden toinen kokous pidettiin Teams-yhteydellä 26.4.2021. Kokouksen asialistalla oli kevätkokouksesta sopiminen, Maaseutututkijatapaamisen 2021 tilannekatsaus, Maaseutututkimus lehden ilmestyminen sekä MUA-edustajan nimeäminen maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) sihteeristöön. Maaseutututkimus-lehden osalta todettiin, että lehti ilmestyy jatkossa kaksi kertaa vuodessa, minkä lisäksi joka toinen vuosi ilmestyy teemanumero. Vaikka lehden säännöllinen ilmestyminen supistuu kahteen numeroon vuodessa, pysyy lehden vuosittainen sivumäärä samana, tai jopa kasvaa. Maaseutupolitiikan neuvoston pyynnöstä kokouksessa käytiin keskustelua MUA:n edustajan ja varajäsenen nimeämisestä MANE:n uuteen sihteeristöön. Käydyn keskustelun pohjalta päätettiin, että MUA:n edustajana sihteeristössä jatkaa Pasi Saukkonen. Pasin varajäseneksi nimettiin Mari Kattilakoski.

Hallituksen vuoden kolmas kokous pidettiin niin ikään Teams-yhteydellä 20.9. 2021. Puheenjohtaja Olli Lehtonen kertoi kokouksen alkuun kuulumisia maaseutujärjestöjen yhteistyötapaamisesta, jossa tavoitteeksi asetettiin maaseutujärjestöjen yhteistyön tiivistäminen: verkostoituminen, yhteinen vaikuttamistyö sekä maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksen pehmentäminen. Muita kokouksen asialistalla olleita asioita olivat MUA-edustajan nimeäminen YPK-työryhmään, syyskokouksesta sopiminen, Maaseutututkijatapaamisen palaute sekä MUA-foorumi.

Maaseutupolitiikan neuvosto ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä ovat asettaneet yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmän vuosille 2021–2025. Työryhmän tavoitteena on edistää ja kehittää yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen periaatteisiin nojaavia erilaisia paikallisen kehittämisen toimintatapoja kaikilla alueilla ja eri tasoilla. Työryhmään on pyydetty edustaja MUA-yhdistyksestä. Kokouksessa käytiin keskustelua MUA-edustajan nimeämisestä ja edustajiksi YPK-työryhmään päätettiin esittää yhdistyksen jäsentä Päivi Pylkkästä sekä Pasi Saukkosta. Yhdistyksen syyskokouksen ajankohdaksi sovittiin ma 29.11. klo 14.00 ja kokouspaikaksi Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus.

Maaseutututkijatapaaminen 2021 toteutettiin verkossa 26.–27.8.2021 teemalla Osallinen maaseutu. Päiville osallistui noin sata maaseutututkijaa ja maaseudun kehittäjää. Päivien pääpuhujina olivat kaupunkisosiologian dosentti, yliopistotutkija Pasi Mäenpää Helsingin yliopistosta sekä osallisuuden ja kuntakumppanuuden kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juola Maaseudun Sivistysliitosta. Työryhmiä kokoontui kaikkiaan seitsemän ja niissä kuultiin yhteensä 32 esitystä. Edellisen MUA-foorumin todettiin onnistuneen hyvin ja yhdistys tulee järjestämään MUA-foorumin jälleen alkuvuodesta 2022. Asian tiimoilta pidetään erillinen suunnittelupalaveri loppuvuodesta.

Hallituksen vuoden neljäs kokous pidettiin 11.10.2021, jolloin käsiteltiin maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristölle laadittua esitystä perustutkimuksen vahvistamiseksi valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksessa. Kokouksessa todettiin, että MUA-yhdistys suhtautuu myönteisesti maaseutututkimusta koskeviin keskustelunavauksiin, kannattaa eri toimijoiden rakentavaa dialogia sekä haluaa osallistua aktiivisesti maaseutututkimusta koskevaan keskusteluun.

Share This